สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

               อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป

  วัด                                                   จำนวน       ๔     แห่ง

  สำนักสงฆ์                                      จำนวน       ๔     แห่ง

  ณาปนสถาน                                จำนวน       ๕      แห่ง

               อาคารสถานที่ของทางราชการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                                             จำนวน     ๑    แห่ง

โรงเรียนปฐมศึกษา(อนุบาล-ป.๖)                                      จำนวน     ๓    แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง)         จำนวน     ๑    แห่ง

พักสายตำรวจ(สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่)                               จำนวน     ๑    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโอง                               จำนวน         แห่ง

                 การประกอบอาชีพ

        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง    ประกอบอาชีพ  ดังนี้

        . ทำนา                   ๒. ทำไร่            ๓. ค้าขาย

        . รับจ้าง                  ๕. รับราชการ

 

 

                 รายได้ของประชากร

        รายได้ของประชากรเฉลี่ย  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี

 

 

                 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา

            ในระยะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง ได้มีการพัฒนาหลายด้าน เช่น  การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง พื้นฐาน, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ,การพัฒนาด้านบริหารองค์กร  บุคลากร  การเมืองการปกครอง  แต่

เนื่องจากงบ ประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่

 

 

E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.