สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สมาชิกสภาอบต. 

สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.  


นายประยูร ชมภูพฤกษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง


นายโสภณ ชาหนองอ้อ
รองประธานสภาอบต.ดอนโอง


นายกองมี ปลายเนตร
เลขานุการสภาอบต.ดอนโอง


นายโสภณ ชาหนองอ้อ
สอบต.หมู่ 1


ตำแหน่งว่าง
สอบต.หมู่ 1


นายสังวาลย์ ดานพงค์
ส.อบต.หมู่2


นายนาวิน ผดุงสันต์
ส.อบต.หมู่ 2


นายกองมี ปลายเนตร
ส.อบต.หมู่ 3


นายทวี มุขคะวะชิ
ส.อบต.หมู่ 3


นายทองอินทร์ มลาชู
ส.อบต.หมู่4


นายมานิตย์ อุ่นทมณี
ส.อบต.หมู่ 4


ตำแหน่งว่าง
สอบต.หมู่ 5


นายประยูร ชมภูพฤกษ์
สอบต.หมู่ 5


นายชาย จตุเทน
สอบต.หมู่ 6


นายสมศักดิ์ อัศวิกุล
สอบต.หมู่ 6


นางอ่อนตา สุภศร
สอบต.หมู่ 7


นายถาวร พรมใจ
สอบต.หมู่ 7


นายสุพล ภูมประเสริฐ
สอบต.หมู่ 8


นาย
สอบต.หมู่ 8


นายอักษร บุญญามิ่ง
สอบต.หมู่ 9


นางบุญโฮม ภูมิประสาท
สอบต.หมู่ 9


นายวิชัย เบ็ญจรูญ
สอบต.หมู่ 10


นาย
ตำแหน่งว่าง
E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.