สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในตำบลดอนโอ่ง
OTOP
โครงการของรัฐบาล
ข้อมูลงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
รายงานผล (LPA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อหลัก
การป้องการการทุจริต
กฏหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 1617 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 2563 

ข้อมูล ITA 2563
ลิงค์  
 ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    02 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03 อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    08 Q&A web broad
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09 Social network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน
    010 แผนการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงาน
    013 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การให้บริการ*
    014 คู่มือหรือมาตรการการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    017 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงานประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
    025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    026 การดำเนินการติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    029 เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    030 ช่องทางเเจ้งเร้องร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การมี่ส่วร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    039 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    041 รายงานผลการดำเนินกาป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภานในเพื่อป้องกันการท
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ช่องทางออนไลน์
ข้อมูล ITA
งานนโยบายและแผน
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องการการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.