สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในตำบลดอนโอ่ง
OTOP
โครงการของรัฐบาล
ข้อมูลงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
รายงานผล (LPA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อหลัก
การป้องการการทุจริต
กฏหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 1617 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง 
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง  
ช่องทางออนไลน์
ข้อมูล ITA
งานนโยบายและแผน
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องการการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.