สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในตำบลดอนโอ่ง
OTOP
โครงการของรัฐบาล
ข้อมูลงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
รายงานผล (LPA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อหลัก
การป้องการการทุจริต
กฏหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 1617 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
สภาพทั่วไป
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ อบต.
อำนาจหน้าที่ อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะบริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายใน 2558
รายงานการควบคุมภายใน 2559
รายงานการควบคุมภายใน 2560
รายงานการควบคุมภายใน 2561
รายงานการควบคุมภายใน 2562
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในตำบลดอนโอ่ง
โรงเรียนบ้านดอนโองฯ
โรงเรียนบ้านดอนเรือ
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
โรงเรียนบ้านดงยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนโอง
OTOP
กลุ่มทำนาปรัง
กลุ่มทอเสื่อกก
โครงการของรัฐบาล
คืนความสุขให้ประชาชน
ข้อมูลงบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงิน2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน2559
งบรายรับ-รายจ่าย 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยเเพร่
รายงานผลการการดำเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๓
คำวินัจฉัยของคณะกรรมการ
พรบ คอมพิวเตอร์ 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนโอง
Long Term care
ช่องทางการสื่อสาร
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตำบลดอนโอง
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล
รายงานผล (LPA)
รายงานผล (LPA) 2559
รายงานผล(LPA) 2560
รายงานผล (LPA) 2561
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อหลัก
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
หลักเกณพ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องการการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี
กฏหมายน่ารู้
พรบ/พรก ใหม่
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
คำสั่ง สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลกรสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ข้อมูล ITA 2563
ข้อมูล ITA 2564
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมสภาประงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2559
แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2559
แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา 2560
การประชุมผู้บริหาร 2560
การประชุมผู้บริหาร 2561
การประชุมผู้บริหาร 2562
รายงานการประชุมสภา 2561
รายงานการประชุมสภา 2562
การประชุมผู้บริหาร 2563
รายงานการประชุมสภา 2563
บันทึกรายงานประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา 2564
การประชุมผู้บริหาร 2564
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ธรรมนูญนตำบลดอนโอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ดอนโอง
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
คำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจ
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องบันทึกคำร้องขอรับบริการจากองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางออนไลน์
ข้อมูล ITA
งานนโยบายและแผน
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องการการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.